Centrum Kynologiczne w Polsce

Regulaminy


REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH
CENTRUM KYNOLOGICZNE W POLSCE

Rozdział I
Przepisy Ogólne

 • Regulamin hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie statutu Centrum Kynologicznego w Polsce
 • Hodowla psów rasowych jest hodowlq amatorskq
 • Celem hodowli psów rasowych jest doskonalenie pod względem eksterieru cech fizycznych i psychicznych i użytkowości z uwzględnieniem podstaw naukowych
 • Hodowlę w Centrum Kynologicznym w Polsce ukierunkowuje Zarząd CKwP powołując Główną Komisję Hodowlaną
 • Hodowcq CKwP może być / jest członek, który jest osobą pełnoletnia i prowadzi hodowlę zarejestrowaną w RP posiadający jedna lub więcej suk hodowlanych zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu hodowlanego w CKwP sprawuje Zarząd Główny za pośrednictwem Komisji Hodowlanej CKwP

Rozdział II
Przydomki Hodowlane

 • Członek CKwP rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić do Zarządu CKwP o zatwierdzenie przydomka hodowlanego
 • Przydomek hodowlany zgłasza się na odpowiednich drukach dostępnych na stronie CKwP
 • Zarząd CKwP może odmówić rejestracji przydomka gdy jest identyczny lub bardzo podobny do już zarejestrowanego. Dlatego najlepiej złożyć dwa przydomki hodowlane i wówczas w przypadku powtórzenia się przydomka zarejestruje się ten drugi
 • Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów
 • Nadany przydomek otrzymają wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli
 • W przypadku gdy hodowca nie ma zarejestrowanego swojego przydomka może wypożyczyć od innego hodowcy który ma już zarejestrowany przydomek w CKwP za pisemnq zgodq w której musi określić na jaki czas go wypożycza
 • Przydomek hodowlany może być pisany przed imieniem psa lub po nim

Rozdział III
Suka Hodowlana

 • Suka musi ukończyć 12 miesięcy - rasy wielkogłowe i miniaturowe i do 35 cm
 • Suka musi ukończyć 15 miesięcy – rasy powyżej 35 cm
 • Prześwietlenie w kierunku dysplazji HD - rasy, które te wymogi obowiązują
 • Musi zaliczyć dwie wystawy z ocenami bdb od dwóch różnych sędziów, lub jeden Przegląd Hodowlany zrobiony u sędziego

Hodowlana

Licencjonowana suka

 • Suka musi ukończyć 12 miesięcy - rasy wielkogłowe i miniaturowe i do 35 cm
 • Suka musi ukończyć 15 miesięcy – rasy powyżej 35 cm
 • Prześwietlenie w kierunku dysplazji HD – ED – rasy, które te wymogi obowiązują
 • Zaliczyć testy psychotechniczne – rasy, które te wymogi obowiązują
 • Badanie DNA
 • Musi zaliczyć dwie wystawy z ocenami bdb od dwóch różnych sędziów, lub zrobić Przegląd Hodowlany u sędziego

Rozdział IV
Pies Reproduktor

 • pies musi ukończyć 12 miesięcy - rasy wielkogłowe i miniaturowe i do 35 cm
 • pies musi ukończyć 15 miesięcy – rasy powyżej 35 cm
 • Prześwietlenie w kierunku dysplazji HD – rasy, które te wymogi obowiązują
 • Musi zaliczyć dwie wystawy z oceną jedną bdb i jedną doskonałą – lub zrobić Przegląd Hodowlany u sędziego

Licencjonowany pies reproduktor

 • pies musi ukończyć 12 miesięcy - rasy wielkogłowe i miniaturowe i do 35 cm
 • pies musi ukończyć 15 miesięcy – rasy powyżej 35 cm
 • Prześwietlenie w kierunku dysplazji HD i ED – rasy, które te wymogi obowiązują
 • Musi zaliczyć dwie wystawy z jedną oceną bdb i jedną ocenę doskonałą od dwóch różnych sędziów lub zrobić przegląd Hodowlany u sędziego
 • Zaliczyć testy psychotechniczne – rasy, które te wymogi obowiązują
 • Badanie DNA

Prawa i obowiązki Hodowcy

Prawa

 • Ma prawo uzyskania wszelkich informacji i porad
 • Hodowca ma dostęp do listy reproduktorów
 • Posiada dostęp do informacji o obowiązujących przepisach
 • Posiada dostęp do informacji o obowiązujących wystawach

Obowiązki

 • Obowiązkiem hodowcy jest przestrzeganie Ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21.08.1997 r.
 • Psy znajdujące się w hodowli powinny być otoczone opieką należytą pielęgnacją, higieniczne warunki utrzymania, psy powinny być poddawane szczepieniom ochronnym, obowiązkowo szczepione przeciw wściekliźnie
 • Przestrzegać terminów kryć suk — suka może mieć 8 miotów w życiu
 • Jeśli członek komisji hodowlanej zażyczy doprowadzenie suki by sprawdzić jej kondycję fizyczną to hodowca ma obowiązek to zrobić
 • Złożyć wniosek o wydanie rodowodów dla szczeniąt wraz z kartą krycia po ukończeniu 14 dni od urodzenia się szczeniąt
 • Wstawić się do komisji hodowlanej z całym miotem na przegląd miotu po ukończeniu 6 tygodni życia szczeniąt
 • Wykonać przegląd miotu mogą Sędzia Stażysta, Sędzia Kynologiczny lub w wyjątkowych sytuacjach wytypowany przez CKwP lekarz weterynarii
 • Hodowca ma obowiązek sprzedawać nabywcom szczenięta wyłącznie z rodowodem i nie wcześniej niż po ukończeniu 7 tygodnia życia
 • Opłacać składkę członkowską do 15 — go marca bieżącego roku.
 • Hodowca ma obowiązek powiadomić członka komisji hodowlanej o terminie na który chce się zgłosić na przegląd miotu.
 • Hodowca ma obowiązek powiadomić o oszczenieniu się suki właściciela Reproduktora
 • W przypadku złej kondycji szczeniąt członek komisji hodowlanej ma prawo odłożyć na późniejszy termin przegląd miotu do czasu żeby doprowadzić szczenięta do dobrej kondycji. Hodowca ma prawo odwołać się od tej decyzji do Zarządu Głównego

 

Zabrania się hodowcy

 • Używać do hodowli psów i suk które nie mają uprawnień hodowlanych jako pies reproduktor i suka hodowlana
 • Rozmnażać suk które ukończyły 9 lat i suk w złej kondycji fizycznej
 • Rozmnażać psów i suk które sq obciążone chorobami i wadami genetycznymi i odbiegają od wzorca rasy

Zalecenia dla hodowcy

 • Nie kryć suk częściej niż raz na 9 miesięcy i ograniczyć ilość miotów od 1 suki maksymalnie do 8 miotów w okresie jej życia
 • Udzielanie nabywcom szczeniąt informacji o pielęgnacji i żywieniu psa
 • Zawieranie z nabywcami szczeniąt umowy kupna-sprzedaży
 • Branie udziału w wystawach psów rasowych i szkoleniach

Dokumentacja hodowlana

 • Karta krycia, karta zamówienia rodowodów dla szczeni
  ąt protokół z przeglądu miotu sq
  dokumentami ścisłego zarachowania i podstawą do wystawienia rodowodów dla szczeniąt
 • Wydany rodowód upoważnia właściciela psa do jego zarejestrowania w CKwP lub innej Federacji, wpisania go do Księgi Rodowodowej. Rodowody psów wpisanych do KR, CKwP są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na terenie Polski
 • Psy zakupione z innych organizacji hodujących psy rasowe a nie współpracujących z CKwP będą poddawane weryfikacji rodowodów lub metryk
 • Jeśli właściciel psa zgubi rodowód, zawiadamia o tym zdarzeniu Zarząd Główny CKwP, który po zgłoszeniu o zagubieniu rodowodu unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „DUPLIKAT"

Rodowód

Rodowód jest to dokument ścisłego zarachowania wydany przez Centrum Kynologiczne w Polsce potwierdzający przynależność psa do danej rasy, poświadcza pochodzenie psa. Rodowód zawiera informacje o jakości hodowlanej przodków danego psa, tj. tytuły zdobyte na wystawach, wyniki prześwietleń HD, testów psychotechnicznych, wpis czy suka bądź pies mają uprawnienia hodowlane (Suka Hodowlana lub Pies Reproduktor)

Identyfikacja Psa — tatuaż albo Chip

Tatuaż lub Chip dla psa jest to jakby zdjęcie w dowodzie osobistym człowieka. Tatuaż składa się z jednej literki, która oznacza dany oddział lub drugą z którego pochodzi piesi dwóch lub trzech cyfr. Literka może być przed cyframi lub też po nich.

Drugim sposobem jest chipowanie psa. Jest to urządzenie elektroniczne z akodowym numerem, który wszczepia się pod skórę, cr gdy chce się sprawdzić numer to odczytuje się go czytnikiem.

KW Księga Wstępna

 • Księgę wstępną KW prowadzi się dla psów ras polskich i rzadko spotykanych i nowych odmian kolorystycznych danej rasy.
 • Do KW wpisuje się psy dorosłe, które nie posiadają udokumentowanego pochodzenia, a ich wygląd i cechy określonej wskazują na daną rasę co stwierdzono na przeglądzie kwalifikacyjnym. Przeglądu dokonuje Sędzia Kynologiczny Międzynarodowy lub Sędzia Kynologiczny Krajowy. Przegląd kwalifikacyjny: trzeba wypełnić wniosek i wpisać psa lub sukę do KW CKwP

Potomstwo po psach z KW wydaje się rodowód niepełny, wpisuje się tylko znane pokolenia. Psy z KW mogą brać udział w wystawach czy pokazach organizowanych tylko na terenie RP

Rasy miniaturowe i Wielkogłowe otrzymujq uprawnienia po ukończeniu 12 miesięcy do których należą takie rasy jak:

 • Buldog Francuski
 • Buldog Angielski
 • Pekińczyk
 • Boston Terrier
 • Mops
 • Maltańczyk
 • Toy Rosyjski
 • Pinczer Mianiaturowy
 • Chihuahua
 • Yorkshire Terrier – wszystkie odmiany kolorystyczne

Rasy Olbrzymie otrzymują uprawnienia hodowlane po ukończeniu 18 miesięcy – psy; 24 miesiące – suki do których należą takie rasy jak:

 • Bernardyn
 • Dog Niemiecki
 • Mastif Napoletański
 • Mastif Hiszpański
 • Mastif Pirenejski
 • Mastif Tybetański
 • Leonberger
 • Landseer
 • Nowofunland
 • Moskiewski Pies Stróżujący
 • Wilczarz irlandzki

Rasy które obowiqzuje prześwietlenie na dysplazji HD

 • Bernardyn - A, B, C
 • Berneński Pies Pasterski - A, B, C
 • Bokser - A, B, C
 • Bouvier des Flandres - A, B, C
 • Buldog Amerykański - A, B, C
 • Bullmastiff - A, B, C
 • Cane Corso Italiano - A, B, C (przy wyniku C drugi osobnik musi mieć A)
 • Curly Coated Retriever - A, B, C
 • Czarny Terier Rosyjski - A, B, C
 • Doberman - A, B
 • Dog de Bordeaux - A, B, C
 • Dog Niemiecki - A, B, C
 • Duży Szwajcarski Pies Pasterski - A, B, C
 • Golden Retriever - A, B, C
 • Flat Coated Retriever - A, B, C
 • Hovawart - A, B, C
 • Labrador Retriever - A, B, C
 • Landseer - A, B, C
 • Leonberger - A, B, C
 • Mastif Angielski - A, B, C
 • Mastif Hiszpański - A, B, C
 • Mastif Neapolitański - A, B, C
 • Mastif Pirenejski - A, B, C
 • Mastif Tybetański - A, B, C
 • Moskiewski Pies Stróżujący - A, B, C
 • Nova Scotia Duck Tolling Retriever - A, B, C
 • Nowofundland - A, B, C
 • Owczarek Belgijski - A, B
 • Owczarek Francuski Beauceron - A, B,C
 • Owczarek Francuski Briard - A, B, C
 • Owczarek Kaukaski - A, B, C
 • Owczarek Niemiecki - A, B
 • Owczarek Niemiecki Długowłosy - A, B
 • Owczarek Podhalański - Pies: A B; Suka: A B C
 • Owczarek Południoworosyjski Jużak - A, B, C
 • Owczarek Staroangielski Bobtail - A, B, C
 • Owczarek Środkowoazjatycki - A, B, C
 • Owczarek Szkocki - A, B, C
 • Rottweiler - A, B
 • Sznaucer Olbrzymi - A, B, C
 • Sarplaninac - A, B, C
 • Tosa Inu - A, B, C
 • Wyżeł Brytyjski - A, B, C
 • Wyżeł Kontynentalny - A, B, C

Postanowienia Końcowe

 • Do podejmowania decyzji hodowlanych jest Zarząd Główny CKwP na wniosek Komisji Hodowlanej CKwP
 • Jeśli zostały naruszone przepisy danego regulaminu przez hodowców lub właścicieli reproduktorów Zarząd CKwP na wniosek komisji hodowlanej ma prawo rozpatrzyć i podjęć decyzję o ukaraniu hodowcy lub właściciela reproduktora
 • W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych dobrem hodowli Psa Rasowego decyzje wykraczające poza niniejszy regulamin podejmuje Zarząd CKwP na wniosek Komisji Hodowlanej CKwP