Centrum Kynologiczne w Polsce

Regulaminy


REGULAMIN SĘDZIÓW CKwP

 1. Sędzia Kynologiczny to osoba upoważniona do oceny psów rasowych na wystawach, przeglądach hodowlanych i kwalifikacyjnych, przeglądów miotów
 1. Sędzia Kynologiczny może specjalizować się w kilku rasach lub jednej, albo w określonej grupie ras. Sędzia powinien umieć oceniać psa każdej rasy.
 1. Sędziowie Kynologiczni dzielą się na:
 • Sędzia kynologiczny wystawowy
 • Sędzia kynologiczny prób pracy

 

 1. Sędziów kynologicznych wystawowych dzielimy na:
 • Sędzia Stażysta
 • Sędzia Krajowy
 • Sędzia Międzynarodowy

 

 1. Warunki uzyskania tytułu Sędziego Stażysty
 • Ukończone 21 lat
 • Co najmniej 5 letni staż hodowlany
 • Nieposzlakowana opinia wśród członków CKwP
 • Zdanie egzaminu pisemnego i ustnego
 • Prace społeczne na rzecz Centrum
 • Otrzymanie od Zarządu Głównego pozytywnej opinii

Egzamin pisemny obejmuje

 • Znajomości regulaminów i statutu CKwP
 • Anatomia psa
 • Psychologia psa
 • Fizjologia psa
 • Podstawowe pojęcia genetyki
 • Znajomość grup ras
 • Wiadomości o chorobach u psów
 • Napisanie pracy pisemnej na podany temat zadany przez Komisję Hodowlaną

 

 1. Warunki uzyskania tytułu Sędziego Krajowego Kynologicznego
 • Ukończone 21 lat
 • Przez 3 lata być Sędzią Stażystą
 • Zaliczenie 8 stażów jako Sędzia Stażysta na wystawach Krajowych i 4 stażów na wystawach Międzynarodowych
 • Nieposzlakowana opinia wśród członków CKwP
 • Asystowanie przy przeglądach hodowlanych
 • Zrobienie samodzielnie 15 przeglądów miotów
 • Otrzymanie od Zarządu Głównego pozytywnej opinii
 • Zdanie egzaminu pisemnego i teoretycznego z tematów praktycznych takich jak:
  • Egzamin pisemny to opracowanie tematu zadanego przez Komisję Hodowlaną z dziedziny kynologii
  • Egzamin ustny obejmuje rozszerzony temat jak na sędziego stażystę
 • Anatomia psa
 • Fizjologia
 • Genetyka
 • Znajomość wzorców ras
 • Znajomość grup ras
 • Znajomość przyznawanych ocen, tytułów i certyfikatów otrzymywanych na wystawach
 • Znajomość regulaminów i statutu Centrum

 

 1. Staż sędziego nie może trwać dłużej niż 4 lata
 • Jeśli sędzia stażysta w ciągu 4 lat nie przystąpi do egzaminu na uprawnienia Sędziego Krajowego to automatycznie utraci uprawnienia Sędziego Stażysty

Egzamin praktyczny polega na:

 • Ocenie psów w ringu
 • Zrobieniu przeglądu hodowlanego psa - opis
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji hodowlanej
 1. Warunki uzyskania tytułu Sędziego Międzynarodowego
 • Samodzielna ocena na 5 Krajowych Wystawach i 3 Międzynarodowych — asystowanie Sędziemu Międzynarodowemu
 • Otrzymanie od Zarządu Głównego pozytywnej opinii

 

 1. Uprawnienia Sędziów Kynologicznych
 • Sędzia stażysta może:
  • Asystować sędziemu kynologicznemu na wystawach
  • Wykonywać przeglądy miotów
 • Sędzia Krajowy może:
  • Oceniać psy na wystawach krajowych z prawem przyznania certyfikatu na Młodzieżowego Championa Polski CAJC
  • Oceniać psy na wystawach krajowych z prawem przyznania certyfikatu na Krajowego Championa Polski CAC
  • Dokonywać przeglądów hodowlanych
  • Dokonywać przeglądów miotów
  • Dokonywać przeglądów kwalifikacyjnych
  • Oceniać konkursy i zawody psów

Sędzia Międzynarodowy upoważniony jest do oceny psów na wystawach krajowych i międzynarodowych, konkursach i zawodach z prawem przyznawania certyfikatu na międzynarodowego Championa CACIB

 

 1. Sędzia Krajowy czy Międzynarodowy nie praktykujący przez okres 5 lat automatycznie traci uprawnienia sędziego i musi się poddać do ponownego egzaminu

 

 1. Koordynacja pracy sędziów stażystów, krajowych i międzynarodowych zajmuje się Kolegium Sędziów nadzorujące przez Zarząd Główny CKwP

 

 1. Sędzia Kynologiczny ma prawo do:
 • Oceny psów na wystawach, zawodach, konkursach
 • Do oceny psów na wystawach innych organizacji na które zostanie zaproszony
 • Do zwrotu kosztów które poniósł z tytułu sędziowania
 • Organizator musi zapewnić sędziemu nocleg, posiłek i jeśli trzeba to transport z miejsca noclegu na wystawę
 • Do otrzymywania wszelkiej pomocy od organizatora podczas pełnienia funkcji sędziego

 

 1. Sędzia ma obowiązek
 • Sędzia zobowiązany jest do nienagannego i etycznego zachowania także w trakcie sędziowania
 • Nie może dokonywać wglądu do katalogu wystawowego przed lub w trakcie wystawy na której ma oceniać psy
 • Powinien w trakcie sędziowania na wystawach nosić identyfikator sędziego i używać imiennej pieczątki
 • Do przestrzegania całkowitej bezstronności przy wykonywaniu obowiązków sędziego
 • Poszerzać swoją wiedzę kynologiczną

 

 1. Sędzia nie powinien:
 • Przed i w czasie sędziowania mieć wglądu do katalogu wystawy
 • Palić papierosów na ringu
 • Spożywać alkoholu i być pod jego wpływem w czasie oceny psów
 • Zabiegać o zaproszenie go do sędziowania na wystawę
 • Nie powinien krytykować publicznie innego sędziego

 

 1. Utrata uprawnień sędziowskich
 • Na własną prośbę
 • Jeśli przerwa trwa dłużej niż 5 lat w sędziowaniu na wystawach
 • Jeśli zostaną złożone liczne skargi członków CKwP lub wystawców i zostaną one potwierdzone, że zostanie udowodnione wykroczenie które łamie regulaminy i statut CKwP

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Sprawy które nie zostały uregulowane w danym regulaminie każdorazowo rozstrzygać będzie zarząd Główny CKwP na wniosek Kolegium Sędziów w drodze wydania decyzji bądź uchwały