Centrum Kynologiczne w Polsce

Regulaminy


REGULAMIN WYSTAW PSóW RASOWYCH CKwP

  • Niniejszy regulamin opracowane na podstawie statutu Centrum, Regulaminu Sędziów Kynologicznych, Regulaminu Hodowców Psów Rasowych
  • Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych zadań Centrum Kynologicznego w Polsce
   • Centrum organizuje wystawy o randze:
    1. Krajowej
    2. Międzynrodowej
    3. Wystawa Klubowa
    4. Wystawa Europejska
    5. Wystawa Światowa
  • Organizatorami w/w wystaw lub pokazów psów rasowych mogą być: Zarząd Główny Centrum, Zarząd Oddziału, Klub Rasy. Każda organizowana wystawa przez CKwP musi być ubezpieczona
  • Nadzór nad organizowanymi wystawami i pokazami sprawuje Zarząd Główny Centrum
  • Odpowiedzialność za organizację i wszelkie wyrządzone szkody ponosi Komitet Organizacyjny
  • Organizator może odmówić przyjęcia psa na wystawę bez podania przyczyny
  • Terminarz wystaw może być zmieniony w szczególnych przypadkach na wniosek organizatora wystawy za zgodą Zarządu Głównego.
  • Organizator wystawy ma prawo odwołać wystawę z przyczyn nie zależnych od organizatora za zgodą Zarządu Głównego. O zaistniałej sytuacji należy poinformować wystawców.
  • Organizator wystawy ustala obsadę sędziowską na ok. miesiąc przed wystawą
  • Informacje o miejscu, terminie i obsadzie sędziowskiej wystawy Zarząd Główny zamieszcza na stronie internetowej Centrum
  • Jeśli jest to wystawa międzynarodowa to taka informacja musi być zamieszczona choćby w jednym języku obcym
  • Organizowanie pokazu i wystawy psów rasowych przez Centrum są nieodpłatne
  • Na wystawę zgłasza się tylko psy rasowe posiadające rodowód (rodowód do weryfikacji)
  • Na wystawach organizowanych przez Centrum mogą uczestniczyć wyłącznie psy zdrowe z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie
  • Na wystawach psów rasowych zabronione jest wystawianie psów z kopiowanymi uszami i ogonem z krajów gdzie ten proceder jest zabroniony także z Polski
  • Za zgłoszenie psa w udziale na wystawie organizowanej przez CKwP pobrana jest opłata, niezależnie od tego czy pies został doprowadzony na wystawę czy tez nie.

   

  Organizacja wystawy

  1. Na karcie zgłoszeniowej na wystawę powinny znajdować się następujące dane:
  2. Przyjmowanie psów na wystawę odbywa się na kartach zgłoszeń dostępnych w formie elektronicznej znajdujących się na stronie internetowej Centrum lub w formie listowej na kartach zgłoszeniowych na wystawę
  3. Gdy organizowana jest wystawa Międzynarodowa powinno się zamieścić informację o organizowaniu wystawy chociaż w jednym obcym języku
  4. Organizator powinien rozpowszechnić informację o organizowanej wystawie
  5. Organizator wystawy powinien ustalić obsadę sędziowską ok. 30 dni przed planowanym terminem wystawy
   • Data i miejsce wystawy
   • Rasa
   • Płeć
   • Klasa wystawowa do której zgłoszony jest pies
   • Nazwa psa ( imię i przydomek hodowlany)
   • Data urodzenia psa
   • Numer rodowodu lub metryki
   • Umaszczenie
   • Imiona i przydomki hodowlane rodziców zgłoszonego psa
   • Wyszkolenie psa
   • Posiadane tytuły
   • Imię i nazwisko hodowcy
   • Imię i nazwisko, adres właściciela i numer telefonu
   • Data i podpis zgłaszającego
   • Należy dołączyć kopię rodowodu zgłaszającego psa
  6. Zgłoszenie powinno zawierać:
  7. Oświadczenie wystawcy dotyczące przestrzegania Regulaminu Wystaw Psów Rasowych CKwP
  8. Oświadczenie właściciela o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez jego psa
  9. Oświadczenie, że wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych które znajdują się w karcie zgłoszeniowej
  10. Organizator powinien określić termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń na wystawę
  11. Organizator powinien potwierdzić zgłoszenie psa na wystawę zgłaszającemu
  12. Na wszystkich wystawach obowiązuje podział ras na 7 grup zgodnie z systematyką WCHSA (Word Cynologic Hunting Sports Aliance) – organizacji światowej w skład której wchodzi stowarzyszenie Centrum Kynologiczne w Polsce

   Grupa 1 – Owczarki i psy pasterskie
   Grupa 2 – Psy użytkowe
   Grupa 3 – Teriery
   Grupa 4 – Aportery, płochacze i psy dowodne  (psy myśliwskie  pracujące na ptactwie)
   Grupa 5 – Gończe, norowce i charty (psy myśliwskie pracujące na zwierzynie)
   Grupa 6 – Psy towarzyszące ( powyżej 35 cm w kłębie )
   Grupa 7 – Psy ozdobne (poniżej 35 cm w kłębie)

  13. Psy mogą być zgłoszone na wystawę do jednej z następujących klas:
   1. Klasa baby — wiek od 3 do 6 miesięcy
   2. Klasa szczeniąt — wiek od 6 do 9 miesięcy
   3. Klasa młodzieży — wiek od 9 do 15 miesięcy dla ras poniżej 35cm, od 9 do 18 miesięcy dla ras powyżej 35cm
   4. Klasa pośrednia — wiek od 15 do 24 miesięcy
   5. Klasa otwarta wiek powyżej 18 miesięcy
   6. Klasa championów — wiek pow. 18 miesięcy , dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu
   7. Klasa użytkowa — dla psów w wieku min. 12 mies. z wyszkoleniem minimum PT i pozytywnym zaliczeniem psychotestów , które są psami pracującymi w służbach mundurowych, ekipach ratowniczych, są psami asystującymi niepełnosprawnym, etc. Do zgłoszenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający użytkowość psa
   8. Klasa weteranów - wiek powyżej 6 lat dla ras powyżej 35cm, powyżej 7 lat dla ras poniżej 35cm
  14. Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa.
  15. W klasach otwartych, championów, użytkowych i weteranów nie ustala się górnej granicy wieku psa

   

  Oceny i lokaty przyznawane na wystawach CKwP

  Przy ocenie indywidualnej pies może otrzymać następujące noty:

   • Doskonała
   • Bardzo dobra
   • Dobra
   • Dostateczna
   • Dyskwalifikująca
   • Nie podlega ocenie

  Psy w klasie baby i szczeniąt mogą otrzymać następujące noty:

   • Wybitnie obiecująca
   • Obiecująca
   • Mało obiecująca 

  Psy w tych klasach oprócz ocen indywidualnych otrzymują lokaty od I do IV pod warunkiem, że otrzymały co najmniej Bardzo Dobrą.

   

  Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom

   • Ocena doskonała (DOSK.) może być przyznawana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącym doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości ale piękno płci musi być wyraźne
   • Ocena bardzo dobra ( BDB.) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji, nieliczne drobne błędy mogą być tolerowane, ale nie błędy w zakresie budowy. Ta ocena może być przyznana jedynie psu dużej klasy.
   • Ocena dobra (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne dla rasy a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące
   • Ocena dostateczna (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna
   • Ocena dyskwalifikująca (DYSKW.) powinna być przyznana psu
   • Który odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy
   • Którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne
   • Który wykazuje anomalia jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm

  Ta ocena powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym poważne lub dyskwalifikujące wadę w zrozumieniu wzorca rasy

  Psy którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem:

   • NIE DO OCENY — to określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
   • Nie porusza się prawidłowo, ciągle skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu
   • Ciągle unika sędziego co uniemożliwia ocenę zgryzu i uzębienia, budowy ogona lub jąder
   • Wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia, które mogą być uznane za próbę oszustwa

  To samo dotyczy sytuacji gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona uzasadnieni adnotacji — NIE DO OCENY -powinno być wpisane w karcie oceny psa.

  Po zakończeniu oceny klasy sędzia może głośno dla publiczności omówić poziom stawki oraz uzasadnić oceny i lokaty czołowych psów.

  Werdykt sędziego dotyczy oceny i lokaty i jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania od tej decyzji.

  Na wystawie organizowanej przez CKwP w każdej klasie i rasie przyznaje się medale dla 3 psów z lokatą 1,2,3 i otrzymały ocenę doskonałą:

   • Lokata 1 - medal złoty
   • Lokata 2 - medal srebrny
   • Lokata 3 — medal brązowy

   

  Także dla 3 psów z lokatami 1,2,3 i oceną doskonałą i Bardzo Dobrą organizator może wręczyć puchary, a także innym psom uczestniczącym w wystawie pamiątki z wystawy

   

  Przyznawane tytuły:

   • Najlepsze Baby w Rasie — pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i z I lokatą w Klasie Baby
   • Najlepsze szczenię w Rasie — pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą z I lokatą w klasie szczeniąt
   • Zwycięzca Młodzieży — pies lub suka z ocena doskonałą z I lokatą w klasie młodzieży który wygrał porównanie
   • Najlepsza suka w rasie (NSWR) — o taki tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą 1 z klasy: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów
   • Najlepszy pies w rasie (NPWR) — o taki konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów
   • Zwycięzca rasy (ZR) —o ten tytuł, konkurują NPWR i NSWR
   • Najlepszy weteran w rasie o ten tytuł konkurują pies i suka z oceną doskonałą I lokatą w klasie Weteranów

   

  Certyfikaty i tytuły

   • CAPC - certyfikat na championa puppy i szczeniąt - taki certyfikat może otrzymać pies lub suka
    które otrzymały ocenę wybitnie obiecującą i I lokatę w klasie puppy i szczeniąt
   • Tytuł Puppy Champion Polski może być przyznany psu/suce które otrzymały trzy certyfikaty
    CAPC od dwóch różnych sędziów z wystaw uznawanych przez CKwP. Jeden z nich musi być
    przyznany na wystawie organizowanej przez CKwP
   • CAJC - certyfikat na młodzieżowego championa; taki certyfikat może otrzymać pies i suka które
    otrzymały ocenę doskonałą z I lokatą w klasie młodzieży
   • Tytuł młodzieżowego Championa Polski może otrzymać pies/suka w klasie młodzieży którym
    został przyznany trzykrotnie certyfikat CAJC od dwóch różnych sędziów. Przynajmniej jeden
    CAJC musi być przyznany na wystawie organizowanej przez CKwP. Jeden certyfikat CAJC może
    być zastąpiony certyfikatem CAC otrzymanym w klasie pośredniej. Tytuł oznaczony będzie
    skrótem MŁ.CH.PL
   • CAC - certyfikat na Championa Krajowego może otrzymać pies i suka, które otrzymują ocenę
    doskonałą, I lokatę w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej, Championów i weteranów. Dodatkowo sędzia może przyznać drugi certyfikat następnemu psu.
   • Tytuł Champion Polski może być przyznany psu/suce które otrzymały 3 certyfikaty CAC od
    dwóch różnych sędziów na wystawach uznawanych przez CKwP. Jeden certyfikat musi być
    przyznany na wystawie organizowanej przez CKwP; Przynajmniej jeden CAC musi być
    przyznany na wystawie międzynarodowej. Tytuł oznaczony będzie skrótem CH.PL
   • CACIB - certyfikat na Międzynarodowego Championa może być przyznany najlepszej suce lub
    najlepszemu psu z porównania w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i Championów
   • Sędzia może przyznać następnemu psu / suce Res. CACIB
   • Tytuł Inter Champion - Międzynarodowy Champion może otrzymać psy/suki które otrzymały
    3 certyfikaty CACIB na wystawach międzynarodowych uznawanych przez CKwP od 2 różnych sędziów, w 2 różnych krajach. Jeden certyfikat musi być przyznany na wystawie międzynarodowej organizowanej przez CKwP.
    Tytuł oznaczony będzie skrótem Int.CH
    Pomiedzy pierwszym i 3 certyfikatem musi upłynąć 1 rok.
   • Tytuł Grand Champion Polski może być przyznany psom/sukom, które posiadają tytuł Champion Polski lub Champion innego kraju, który jest uznawany przez CKwP, oraz uzyskał 3 krotnie certyfikat CAC w klasie Champion na Międzynarodowych wystawach uznawanych przez CKwP, od 2 różnych sędziów. Jeden z certyfikatów musi być przyznany na wystawie międzynarodowej organizowanej przez CKwP.
    Pomiędzy pierwszym przyznanym certyfikatem, a trzecim musi być 3 lata różnicy.
    Tytuł oznaczony będzie skrótem Gr.CH.PL
   • Tytuł Multi Champion — taki tytuł może być przyznany psom/sukom, które posiadają tytuł Inter Champion uznany przez CKwP, który uzyskał 4 certyfikaty CACIB na wystawach międzynarodowych uznawanych przez CKwP, od 3 różnych sędziów w 4 różnych krajach. Jeden certyfikat musi być przyznany na wystawie międzynarodowej organizowanej przez CKwP.
    Pomiędzy pierwszym przyznanym certyfikatem a czwartym musi upłynąć 2 lata różnicy.
    Tytuł oznaczony będzie skrótem MULTI.CH
   • Tytuł Champion Polski Weteranów - może być przyznany psu/suce, które otrzymały 3 certyfikaty CAC w klasie weteranów od 2 różnych sędziów na wystawach uznawanych przez CKwP. 1 certyfikat musi być przyznany na wystawie organizowanej przez CKwP. W tym 1 CAC musi być przyznany na wystawie międzynarodowej.
    Tytuł oznaczony będzie skrótem Ch.PL.W.

   

  Konkurencje Hodowlane:

   • Najlepsza suka hodowlana — suka hodowlana z potomstwem od 3 do 5 potomków
   • Najlepszy reproduktor — reproduktor ze swoim potomstwem od 3 do 5 potomków
   • Najlepsza para hodowlana — w tej konkurencji biorą udział pies i suka z uprawnieniami hodowlanymi należące do tego samego właściciela
   • Najlepsza hodowla — liczba od 3 do 5 psów tej samej rasy i z tym samym przydomkiem

  W tych konkurencjach nie można przyznawać żadnych certyfikatów

  Konkurencje Finałowe

   • Najlepsze Baby i szczenię — o ten tytuł konkurują psy i suki, które zdobyły Najlepsze Baby i Szczenię w Rasie
   • Najlepszy Junior Wystawy — o taki tytuł konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży

  Oceniany w dwóch kategoriach do 35 cm i powyżej 35 cm

   • Najlepszy pies wystawy - o taki tytuł konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy

  Oceniany w dwóch kategoriach do 35 cm i powyżej 35 cm

   • Najlepzy weteran - o taki tytuł konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie
   • Najlepszy pies lub suka publiczności wyboru dokonuje publiczność wystawy w drodze głosowania

  Organizator ponadto ma prawo zorganizować inne konkursy nie wymienione wcześniej, o czym musi poinformować Zarząd Główny. Zarząd wydaje pozwolenie lub zakazuje organizacje innych konkursów o których nie ma mowy w regulaminie.

   

  Organizator wystawy musi wydać katalog wystawcy. Katalog wystawcy jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie.

  Katalog zawiera następujące informacje:

   • Rasę (na wystawach międzynarodowych musi być podana w języku polskim i zagranicznym)
   • Płeć psów
   • Klasy w ramach płci

  Katalog powinien zawierać:

   • Dane każdego psa
   • Numer katalogowy, który jest jednocześnie numerem startowym każdego psa
   • Imię i przydomek hodowlany, kategoria i tytuł
   • Datę urodzenia, płeć i umaszczenie
   • Numer rodowodu
   • Imiona i przydomki hodowlane rodziców
   • Imię i nazwisko wystawcy, adres, telefon, itp.
   • Wykaz sędziów
   • Komitet Organizacyjny — skład
   • Podział na klasy i grupy
   • Alfabetyczny spis wystawców
   • Przyznawane na wystawie oceny, certyfikaty i tytuły
   • Plan sędziowania
   • Katalog może dodatkowo zawierać reklamy, itp.

   

  Wymagania techniczne przy organizacji wystawy psów rasowych

   • Teren wystawy powinien być oznaczony na wystawie powinno być miejsce zacienione dla psów, dostęp do świeżej pitnej wody dla psów, także miejsce wytypowane dla organizatorów wystawy takie jak: sekretariat, sanitariaty, ogrodzone ringi dla psów

   

  Wyposażenie ringu:

   • Stół sędziowski z parasolem lub namiotem
   • Stół do oceny ras małych
   • Ściereczki do wycierania rąk
   • Picie dla sędziego i sekretarza
   • Może się także znajdować także przyrząd do pomiaru psa

   

  Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów i sędziów

   • Organizator wystawy ma obowiązek zapewnić zaproszonemu sędziemu nocleg na jedną noc przed wystawą
   • Sędziemu zwracane są koszty poniesione za dojazd na daną wystawę i otrzymuje on również wynagrodzenie za ocenę psów
   • Zaleca się aby wszelkie formalności finansowe były ustalane między organizatorem i sędzią przy zaproszeniu na wystawę
   • Sędziemu zabrania się wglądu do katalogu przed i w trakcie wystawy

   

   • Osoba sędziego uwzględniając zakres obowiązków pełni najważniejszą rolę w ringu, ale w sprawach organizacyjnych odpowiedzialność ponosi gospodarz i dlatego wszystkie czynności mogą być wykonane wyłącznie za zgodą sędziego
   • Sędzia może także dokonać oceny poza konkursem np.:

                                  ✓ Psa który spóźnił się na wystawę pod warunkiem że figuruje on w katalogu

   • Psu ocenionemu poza konkursem nie przyznaje się lokaty, nagrody i tytułu
   • W przypadku niewłaściwego zachowania się wystawcy sędzia ma prawo zdyskwalifikować psa

  Do zachowań takich można zaliczyć:

   • Prezentowanie psa w sposób który przeszkadza innym wystawcom
   • Dyskusje z sędzią
   • Niestosowne zachowanie się, złośliwe uwagi do sędziego lub wystawców bądź widzów
   • Za opuszczenie ringu przed zakończeniem oceny
   • Za odmowę przyjęcia oceny
   • Za wchodzenie na ring drugiej osoby bez zgody sędziego

W takim przypadku sporządza się notatkę służbową z opisem o danym zajściu którą podpisuje sędzia, sędzia stażysta lub asystent i jest przekazana organizatorowi wystawy. Organizator zobowiązany jest taką notatkę przekazać Zarządowi Głównemu Centrum. Zarząd wyciąga odpowiednie konsekwencje w stosunku do wystawcy

Wszystkie decyzje sędziego dotyczące opisu psa, oceny i lokaty przyznanej mu jak również przyznanych certyfikatów i tytułów są ostateczne i niepodważalne, nie podlegają zaskarżeniom czy uchyleniom.

 

Prawa i obowiązki wystawców i właścicieli psów

  • Wystawca powinien otrzymać kartę oceny, dyplom
  • Podczas oceny na ringu wystawca powinien mieć przypisany numer startowy psa
  • Na terenie wystawy właściciel psa zobowiązany jest prowadzić psa na smyczy
  • Nie można wystawiać psa w kolczatce
  • Właściciel psa jest odpowiedzialny za zachowanie osoby, która wystawia jego psa w ringu
  • Wystawca nie może dyskutować z sędzią
  • Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wypadki i szkody wyrządzone przez jego psa

 

Skargi:

  • Skargi dotyczące organizacji wystawy należy zgłosić w dniu wystawy w formie pisemnej Komitetowi Organizacyjnemu
  • Skargę rozpatruje Zarząd Główny
  • Organizatorzy wystaw odpowiadają za wszelkie uchybienia przed Zarządem Głównym Centrum

Jeśli organizatorem był Zarząd Główny Centrum wówczas odpowiada on przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów

Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Delegatów lub Zarząd Główny CKwP