Centrum Kynologiczne w Polsce

Regulaminy


STATUT CENTRUM KYNOLOGICZNEGO W POLSCE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Centrum Kynologiczne w Polsce", zwane w dalszej części statutu "Centrum".

& 2

Centrum jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

& 3

 1. Terenem działalności Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Centrum jest Biskupiec.
 3. Centrum ma prawo do powoływania oddziałów terenowych.
 4. Centrum może posiadać własny organ prasowy i własny serwis internetowy.
 5. W zakresie swoich celów statutowych Centrum może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
 6. Centrum może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną - na warunkach określonych w statutach tych organizacji.

& 4

Centrum ma prawo używania pieczęci i odznak.

& 5

 1. Centrum jako stowarzyszenie osób zainteresowanych w hodowli psów rasowych oraz w szkoleniu psów w celach użytkowych lub sportowych opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Centrum może na potrzeby swojej działalności zatrudniać pracowników, w tym również swoich członków.
 3. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizac celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele i środki działania Centrum

& 6

Celem Centrum jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli i szkolenia psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod względem eksterierowym, jak użytkowym.

& 7

Centrum realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie interesów kynologii przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami kynologicznymi międzynarodowymi i zagranicznymi,
 2. prowadzenie Księgi Rodowodowej Centrum Kynologicznego w Polsce,
 3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych (wystawach, pokazach, zawodach, konkursach, szkoleniach, kursach, egzaminach),
 4. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej i naukowo-badawczej w zakresie kynologii,
 5. współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowo-badawczymi w kraj i za granicą,
 6. organizowanie zebrań, kursów i wykładów,
 7. organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów, asystentów, instruktorów oraz treserów,
 8. czuwanie nad przestrzeganiem ogólnych zasad etycznych przez członków Centrum,
 9. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Centrum.

Rozdział III

Członkowie Centrum - ich prawa i obowiązki

& 8

 1. Członkami Centrum mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane hodowlą i szkoleniem psów rasowych.
 2. Członkowie Centrum dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających,

& 9

 1. Członkiem zwyczajnym Centrum może być osoba mająca obywatelstwo RP lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, która ukończyła 16 łat, nie jest pozbawiona praw publicznych i nie należy do żadnej innej krajowej organizacji kynologicznej oraz nie prowadzi hodowli w ramach zagranicznej organizacji kynologicznej. Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa, jak również mająca miejsce zamieszkania na terenie innego państwa, która ukończyła 16 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych i nie należy do żadnej innej krajowej organizacji kynologicznej oraz nie prowadzi hodowli w ramach zagranicznej organizacji kynologicznej Przyjęcie osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

& 10

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana hodowlą psów rasowych, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz Centrum.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Członkiem wspierającym, przyjętym przez Zarząd Główny może być cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.

& 11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju kynologii polskiej.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału zgłoszony za pośrednictwem Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony ol świadczeń członkowskich.
 4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych prze Centrum bez uiszczania składek.

& 12

 1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Centrum jest:
  1. złożenie deklaracji członkowskiej,
  2. uiszczenie obowiązujących składek członkowskich.
 2. Składki członkowskie dzielą się na podstawowe (tj. składka roczna członkowska i wpisowa) i dodatkowe (tj. składka klubowa, wystawowa, hodowlana, szkoleniowa). Składki podstawowe ustalone są przez Walne Zebranie na zasadzie uchwały podjętej w trybie § 22 ust. 9. Składki dodatkowe ustalone są w formie uchwały podjętej przez Zarząd Główny. Uchwała określa termin płatności składek oraz ich wysokość.
 3. Członkowie zwyczajni opłacają roczną składkę członkowską raz w roku, do dnia 31 grudnia za dany rok kalendarzowy. Członkowie zwyczajni obowiązani są do zapłacenia rocznej składki członkowskiej w pełnej wysokości, niezależnie od miesiąca, w którym w danym roku nabyli członkostwo.
 4. Składkę wpisową uiszcza się równocześnie ze złożeniem deklaracji członkowskiej Stowarzyszeniu pod nazwą "Centrum Kynologiczne w Polsce". Składkę wpisową uiszcza się niezależnie od składki rocznej członkowskiej, obowiązującej członka zwyczajnego.
 5. Obowiązek opłacenia składki rocznej członkowskiej ustaje z końcem roku:
  1. w którym nastąpiło skreślenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  2. w którym nastąpiło wykluczenie członka z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  3. w którym nastąpiła dobrowolna rezygnacja członka zwyczajnego z przynależności do Stowarzyszenia,
  4. w którym zmarł członek zwyczajny Stowarzyszenia, w którym zlikwidowano Stowarzyszenie.
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia opłaca składki:
  1. przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia, lub
  2. gotówką Skarbnikowi Stowarzyszenia.
 7. Skarbnik Stowarzyszenia prowadzi ewidencję wnoszonych składek członkowskich.

& 13

 1. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego Centrum lub odmowie przyjęcia podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała jest doręczana kandydatowi na członka. Od odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania członków, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania uchwały za pośrednictwem organu, który ją wydał.
 2. Ponowne przyjęcie do Centrum osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześnk niż po upływie 4 lat od daty prawomocnego wykluczenia.

& 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniu Członków,
  2. wybierać i być wybranym do wszystkich władz Centrum,
  3. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Centrum, poddawać krytyce ich działalnośc oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,
  4. korzystać po wniesieniu obowiązujących składek ze wszystkich urządzeń i świadczeń Centrum oraz uczestniczyć w imprezach Centrum na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
  5. brać udział w posiedzeniu organów Centrum, na którym są rozpatrywane sprawy dotyczące jeg osoby,
  6. nosić odznakę Centrum,
  7. używać znaku logo Centrum przy promocji swoich psów i hodowli, po opłaceniu bieżącej składki.
 2. Uprawnienia określone w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 przysługują członkowi Centrum po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący.
 3. Wspierający członek Centrum - osoba prawna działa w Centrum przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi posiadają te same prawa co członkowie zwyczajni.

& 15

 1. Członek Centrum jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych,
  2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Centrum,
  3. współdziałać z władzami i organami Centrum, brać czynny udział w pracach Centrum w realizowaniu statutowych i regulaminowych zadań,
  4. popierać wiedzę i praktykę kynologiczną przez czynny udział w szkoleniach i imprezach organizowanych przez Centrum,
  5. stać na straży dobrego imienia Centrum,
  6. płacić regularnie składki członkowskie podstawowe, obowiązujące wszystkich członków Centrum oraz dodatkowe,
  7. humanitarnie traktować wszystkie zwierzęta i przestrzegać ustawy o ochronie zwierząt ora innych przepisów dotyczących utrzymywania i hodowli psów,
  8. może uczestniczyć w imprezach organizowanych przez krajowe i zagraniczne organizacje kynologiczne, lecz oceny uzyskane na wystawach innych organizacji kynologicznych nie uznawanych przez Centrum nie będą honorowane do hodowli,
 2. Członkowie wspierający i członkowie honorowi posiadają te same obowiązki co członkowi zwyczajni, z wyłączeniem obowiązku określonego w § 15 pkt. 6.

& 16

Członkowie Centrum pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje honorowo, mogą jedr otrzymać zwrot poniesionych kosztów i diety w razie pełnienia funkcji w Centrum (wykonyw zadań). Mogą również być zatrudnieni przez Centrum - na warunkach płacowych określonycl zawartych umowach. Członkowie Zarządu Głównego oraz członkowie Zarządów Oddziałów mogli otrzymać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

& 17

Członek będący pracownikiem etatowym Centrum może pełnić jednocześnie funkcje w organ Centrum.

& 18

 1. Członkostwo Centrum ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
  2. nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku, z wyjątkiem przypadku gdy Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
  3. na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkowej utraty praw publicznych,
  4. wykluczenia,
  5. wstąpienia do innej krajowej organizacji kynologicznej, co automatycznie powoduje ustani członkostwa, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
  6. śmierci,
  7. likwidacji osoby prawnej.
 2. Decyzje w sprawach określonych ust. 1 pkt 4 podejmuje Główna Komisja Rewizyjna przy zastosowaniu przepisów określonych w § 31-37 statutu stowarzyszenia.

Rozdział 1V

Władze naczelne Centrum

& 19

 1. Naczelnymi władzami Centrum są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
 2. Władze naczelne kierują działalnością Centrum i sprawują kontrolę działalności oddziałów
 3. Naczelne władze Centrum działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz wydanymi na ich podstawie uchwałami i regulaminami.
 4. Naczelne władze Centrum, za wyjątkiem Walnego Zebrania są wybierane przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 5. Za wyjątkiem Walnego Zebrania, w przypadku zmniejszenia się liczby członków władz Centrum w trakcie kadencji jest ona uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny. W przypadki zmniejszenia się liczby członków Zarządu Głównego, decyzje podejmuje Główna Komisja Rewizyjna. Decyzja zapada w głosowaniu jawnym, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Nie istnieje limit kooptacji członków.

Walne Zebranie

& 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Centrum.
 2. W Walnym Zebraniu udział biorą wszyscy członkowie:
  1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

& 21

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny każdego roku nie później niż do 30 czerwca.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym -za wyjątkiem wyborów władz Centrum - i są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

& 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy decydowanie o wszystkich sprawach Centrum, a w szczególności:

 1. ustalanie ogólnych wytycznych działalności władz Centrum,
 2. uchwalanie statutu Centrum i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów organów Centrum,
 4. uchwalanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd Główny sprawozdań oraz planów działalności,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz rozpatrywanie odwołań od uchwal Głównej Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu
 7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarządy Oddziałów,
 8. podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Głównego,
 9. uchwalanie wysokości składki członkowskiej, oraz innych składek, ewentualnie sposobu ścisłego działania oraz kryteria członkostwa w drodze uchwalenia regulaminu, ich wyliczania w okresie pomiędzy Zjazdami, na podstawie wskazanych parametrów np. jako procent płacy minimalnej lub średniej w RP,
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości, oraz ustalanie górnej granicy zobowiązań, które Zarząd Główny może zaciągnąć,
 11. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. nadawanie godności członka honorowego Centrum,
 13. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej na okres 4 lat,
 14. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do międzynarodowych organizacji, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz o występowaniu z tych organizacji.

& 23

Zarząd Główny zawiadamia na piśmie uprawnionych do wzięcia udziału o terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania co najmniej na miesiąc przed Walnym Zebraniem, załączając do zawiadomienia sprawozdania i plany działalności oraz inne materiały i wnioski dotyczące spraw będących tematem obrad Walnego. Zebrania.

& 24

 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub też na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, nie później niż po upływie 3 miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

& 25

Zarząd Główny jest władzą wykonawczą Centrum, kieruje działalnością Centrum, a za swoje działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.

& 26

 1. Zarząd Główny składa się z 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu, Skarbnika i Sekretarza wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
 2. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru.

& 27

Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. Uchwały Zarządu Głównego zapadają jawnie zwykłą większością głosów bez względu na ilość głosujących. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

& 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 2. realizowanie uchwal Walnego Zebrania,
 3. kierowanie działalnością Centrum,
 4. zatwierdzanie budżetów oraz planów działalności oddziałów, jeżeli zostaną utworzone,
 5. podejmowanie uchwał o tworzeniu nowych lub rozwiązywaniu istniejących oddziałów i filii,
 6. nadzór nad działalnością zarządów oddziałów oraz kontrola ich pracy,
 7. uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania,
 8. powoływanie, komisji, klubów ras na prawach komisji i zespołów niezbędnych do realizacji celów i zadań Centrum, którym może być powierzone podejmowanie decyzji w sprawach należących do ich zakresu działalności; w takich wypadkach Zarząd Główny określa zakres
 9. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Centrum
 10. występowanie, po uzyskaniu opinii zarządu oddziału, z wnioskiem o nadanie godności członki honorowego,
 11. dokonywanie wpisów do Polskiej Księgi Rodowodowej,
 12. wydawanie czasopism Centrum oraz innych wydawnictw związanych z kynologią i działaniem Centrum,
 13. przesyłanie oddziałom do końca I kwartału każdego roku informacji o działalności i sytuacji finansowej Centrum,
 14. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oddziałów,
 15. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów (lub poszczególnych członków zarządów oddziałów) w razie stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z ogólnie obowiązującymi przepisami lub postanowieniami statutu, ewentualnie nie gwarantującej zabezpieczenia interesów Centrum. Na okres zawieszenia zarządu oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowy zarząd oddziału na czas niezbędny,
 16. ustalanie udziału i wyznaczanie przedstawicieli na zjazd zagranicznych organiz rji kynologicznych współpracujących z Centrum,
 17. powoływanie Klubów, w których udział deklarować mogą członkowie Centrum zainteresowan określoną rasą, grupą ras lub rodzajem działalności kynologicznej. Określenie zasad ich działania, powoływania tymczasowych władz klubu, które pełnią swoje obowiązki do czasu pierwszego zebrania członków lub delegatów
 18. wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów,
 19. podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składów organów.

& 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest 2 członków Zarządu Głównego działających łącznie. Uprawnieni członkowie Zarządu Głównego działający łącznie maj prawo zaciągać zobowiązania majątkowe przez złożenie stosownych oświadczeń woli, nakierowanych na zaciąganie zobowiązania.

& 30

Zarząd jest uprawniony do udzielania pełnomocnictw do wykonywania określonych czynności na rzecz Centrum. Do ustanowienia pełnomocnika wymagane jest pisemne pełnomocnictwo podpisan przez 2 członków Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna

& 31

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego wybranego przez Walne Zebranie.
 2. Do skuteczności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność pełnego składu Komisji. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 3. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Centrum.
 4. Główna Komisja Rewizyjna dokonuje w imieniu Centrum czynności prawnych pomiędzy Centrum, a członkami Zarządu Głównego. Do składania oświadczeń woli w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej uprawnieni są przewodniczący i 1 z członków łącznie.

& 32

 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Ccutiuni, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego i żądanie wyjaśnień,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Głównego,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składów Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności Centrum w każdym czasie, jednak działalność Zarządu Głównego kontroluje nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

& 33

Główna Komisja Rewizyjna rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem przez członków Centrum postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał, oraz przestrzeganiem zasad etyki działalności kynologicznej.

& 34

Główna Komisja Rewizyjna w wyniku rozpatrzenia sprawy może uchwałą:

 1. udzielić członkowi upomnienia lub nagany,
 2. czasowo pozbawić członka prawa udziału w wystawach, zawodach i innych imprezach związkowych na okres do 3 lat,
 3. zawiesić członka w prawach hodowcy na okres do 3 lat,
 4. zawiesić w prawach członka na okres do 3 lat,
 5. wykluczyć członka z Centrum.

& 35

Od uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej podjętych w sprawach członkostwa oraz kar przysługuje członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 14 dni od powiadomienia członka o powziętej uchwale.

& 36

Jeżeli uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczą spraw członkowskich lub kar, członek jest zawiadamiany o terminie posiedzenia komisji z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem i ma praw być obecny podczas rozpatrywania jego sprawy.

& 37

Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczące spraw członkowskich oraz kar zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Oddziały Centrum

& 38

 1. Oddziały Centrum powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego powziętej po ocenie celowości ich powołania.
 2. Zarząd Główny do czasu powstania oddziałów może w danym regionie powołać przedstawiciela Centrum, którego zadaniem będzie organizacja oddziału. Przedstawicieli Centrum Zarząd powołuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów spośród członków zwyczajnych będących sędziami stażystami lub krajowymi i międzynarodowymi sędziami kynologicznymi,
 3. Oddziały realizują zadania Centrum na terenie określonym przez Zarząd Główny.
 4. Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków.
 5. Jeżeli liczba członków oddziału spadnie poniżej wymaganej do utworzenia i nie zwiększ się do tej liczby przez okres 2 lat - Zarząd Główny rozwiązuje Oddział.

& 39

 1. Władzami oddziału są:
  1. zebranie członków oddziału,
  2. zarząd oddziału.
 2. Zarząd oddziału składa się z 3 członków:
  1. przewodniczącego oddziału,
  2. wiceprzewodniczącego,
  3. sekretarza.
 3. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata. Zarząd oddziału powoływany jest przez Walne Zebranie członków oddziału.
 4. Do władz oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 pkt 4 i 5 oraz § 27 statuo

& 40

Najwyższą władzą oddziału jest zebranie członków oddziału.

& 41

 1. Zwyczajne Walne Zebranie oddziału zwołuje przewodniczący oddziału każdego roku, najpóźniej do 31 marca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków oddziału zwołuje przewodniczący oddziału:
  1. na żądanie Zarządu Głównego,
  2. na żądanie 1/3 liczby członków oddziału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków oddziału podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.
 4. O terminie i porządku dziennym Walnego Zebrania przewodniczący oddziału zawiadamia członków i Zarząd Główny co najmniej na 14 dni przed terminem.

& 42

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania członków oddziału należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez przewodniczącego oddziału sprawozdań oraz planu działalności ustalającego ogólny kierunek działania oddziału i budżet na okres między zgromadzeniami,
 2. wybór władz oddziału i wybory uzupełniające.

& 43

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć:

 1. z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

& 44

Odziały Centrum nie nabywają osobowości prawnej i nie są uprawnione do reprezentowania Centrum w stosunkach zewnętrznych.

& 45

Do kompetencji Zarządu oddziału należy:

 1. kierowanie pracą oddziału,
 2. opracowywanie planu działalności oraz preliminarzy budżetowych oddziału,
 3. opracowywanie sprawozdań z działalności Zarządu oddziału dla Walnego Zebrania i Zarządu Głównego
 4. zarządzanie majątkiem Centrum w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
 5. przedstawianie Zarządowi Głównemu, opinii i stanowisk w sprawach przewidzianych obowiązującymi przepisami,
 6. wykonywanie uchwał władz Centrum,
 7. wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny,
 8. zwoływanie walnych zgromadzeń członków oddziału.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Centrum

& 46

Majątek i fundusze Centrum powstają z wpisowego, składek członkowskich, działalności statutoy i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

& 47

Fundusze Centrum służą do prowadzenia działalności statutowej.

& 48

Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest przez Zarząd Główny oraz przez Zarządy oddziałów w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

& 49

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 oddanych głosów.

& 50

Wniosek o zmianę statutu przedkłada Walnemu Zebraniu Zarząd Główny z własnej inicjatywy lul na wniosek co najmniej 15 członków.

& 51

Rozwiązanie Centrum wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów. Głosy wstrzymujące dodaje się do głosów przeciwnych.

& 52

W przypadku rozwiązania Centrum jego majątek zostaje przekazany na cele określone uchwałą Walnego Zebrania.